Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Bisztynek

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2007-2013,

Priorytet VI: Środowisko przyrodnicze,

Działanie: 6.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa

Okres opracowania dokumentacji: maj 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 8,8 mln. zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i powstrzymanie degradacji wód podziemnych poprzez zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków,
a także poprawa zaopatrzenia w wodę pitną o wysokiej jakości.

Wnioskowane do dofinansowana przedsięwzięcie składało się z 5-ciu zadań:

– Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków,

– Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej,

– Modernizacja stacji uzdatniania wody,

– Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,

– Przebudowa sieci wodociągowej azbestowej.