Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 48,9 mln. zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin
uczestniczących. Do osiągnięcia celu głównego przyczyni się realizacja celów:
• celu działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach POIiŚ, jakim jest wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej
oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;
• wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;
• zmniejszenie dystansu Polski w zakresie standardów jakości środowiska oraz technicznej i instytucjonalnej infrastruktury;
• zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i gleby oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej w aglomeracjach,
zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Strategią Gospodarki Wodnej;
• budowa infrastruktury zapewniającej rozwój gospodarczy Polski przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.