Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 26,8 mln. zł

Głównym celem projektu jest popr. stanu środ. nat. poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin KOSI. Poprawa ta wynikać będzie bezpośrednio z likwidacji nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym eliminacji źródeł zanieczyszczania. Brak sieci kanalizacyjnej jest jednym z podstawowych problemów hamujących rozwój społeczno-gospodarczy każdej gminy.
Cele dodatkowe osiągnięte w wyniku realizacji projektu to:
– zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców obszaru gmin KOSI,
– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej obszaru gmin KOSI,
– poprawa stanu środ. nat. poprzez eliminację zrzutu ścieków nieoczyszczonych obszaru gmin KOSI,
– poprawa standardu życia mieszkańców obszaru gmin KOSI.
W wyniku realizacji projektu nastąpi zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i gleby oraz zapewnienie odpowiedniej
jakości wody pitnej w aglomeracjach, zgodnie z KPOŚK.