Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet V: Infrastruktura społeczna

Działanie: V.4 Infrastruktura kultury

Okres opracowania dokumentacji: lipiec-sierpień 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 0,9 mln. zł

Przedmiotem projektu pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont
i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej jest remont i dostosowanie piwnic Ratusza Miejskiego w Łowiczu
do działalności kulturalnej, zakup niezbędnego sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia
oraz instrumentów muzycznych. Planowany jest też remont elewacji budynku ratusza, który stanowi element niezbędny do wykorzystania budynku na cele kulturalne oraz realizacji w jego murach wydarzeń kulturalnych o wysokiej jakości. Przedsięwzięcie jest zbiorem zadań w sposób kompleksowy przyczyniających się do rozwoju kultury w Łowiczu, z których każde stanowi konieczny
i niezbędny element projektu. Integralną część projektu stanowi organizacja wydarzeń kulturalnych, która umożliwi efektywne wykorzystanie wyremontowanej oraz dostosowanej na cele kulturalne infrastruktury, zakupionego sprzętu, wyposażenia oraz instrumentów muzycznych, a także znacznie przyczyni się do promocji kultury w regionie.

Projekt jest częścią szeroko zakrojonych działań władz Gminy Miasto Łowicz prowadzących
do wzorstu jakości życia mieszkańców oraz podniesienia znaczenia miasta poprzez realizację inwestycji z zakresu kultury.