Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna poprzez utworzenie kompleksu terapeutyczno-integracyjnego Wspólny Dom

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet V: Infrastruktura społeczna,

Działanie: V.2 Infrastruktura pomocy społecznej,

Okres opracowania dokumentacji: I kwartał 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 8,6 mln. zł

Przedmiotem projektu pn. Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta Kutna poprzez utworzenie kompleksu terapeutyczno – integracyjnego Wspólny Dom jest utworzenie kompleksu terapeutyczno – integracyjnego WSPÓLNY DOM w Kutnie. Jest to inwestycja będąca projektem społecznym przyczyniającym się do zwalczania zjawiska marginalizacji społecznej na terenie Miasta Kutno. Na realizację projektu składają się dwa główne działania: rozbudowa budynku Domu Noclegowego oraz budowa dwóch budynków z mieszkaniami chronionymi.

W mieszkaniach chronionych planuje się czasowe zamieszkanie około 44 osób natomiast liczba miejsc w domu noclegowym zwiększy się o 5 z przeznaczeniem dla kobiet. Podejmowana inwestycja w zakresie budowy mieszkań chronionych i rozbudowy budynku Domu Noclegowego jest nowatorskim rozwiązaniem na terenie Miasta Kutno
jak i całego powiatu kutnowskiego. Najbliższe kompleksy z mieszkaniami chronionymi znajdują się w odległości ok. 50 km od Kutna, w Płocku i w Łodzi Głównym zadaniem realizacji projektu jest stworzenie na terenie Miasta Kutna nowoczesnej infrastruktury przyczyniającej się do aktywizacji ludności dotkniętych problemem marginalizacji społecznej. Elementami części projektu polegającej na rozbudowie istniejącej noclegowni będą:

– Dobudowa budynku dwukondygnacyjnego powiązanego funkcjonalnie z budynkiem istniejącym na poziomie 1 piętra i stanowiącego jego przedłużenie w kierunku północnym,

– Budowa nowej klatki schodowej łączącej kondygnację parteru i 1 piętra i umożliwiającej ewakuację,

– Przebudowa fragmentu korytarza w części istniejącej i dostosowanie do wymagań określonych dla dróg ewakuacyjnych.