Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie: III.4 Rozwój otoczenia biznesu

Okres opracowania dokumentacji: kwiecień 2012r.

INGENIS opracował: studium wykonalności 

Wartość projektu: 5,2 mln. zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlano – montażowych, w wyniku których nastąpi uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w Kutnie. Na zakres prac składa się wykonanie wodociągu o dł. 1630 mb, wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 1630 mb oraz budowa drogi o szer. 7 m
i długości 1280 mb.

Realizacja projektu pozwoli na przygotowanie terenów inwestycyjnych należących do Miasta Kutno o pow, 8,81 ha oraz terenów należących do osób prywatnych. Umożliwi to realizacje inwestycji przez przedsiębiorców z sektora prywatnego,
co bezpośrednio przełoży się na wzrost ilości miejsc pracy w Mieście Kutno
oraz w powiecie kutnowskim. Aktualnie poziom bezrobocia na tym obszarze znacznie przekracza średni poziom bezrobocia województwa łódzkiego. Wybudowane w ramach projektu drogi zapewnią dostęp do terenów inwestycyjnych leżących w Kutnowskim Parku Agro – Przemysłowym , na terenie którego istnieje Podstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
o powierzchnię 99.1 ha. Niniejsza inwestycja znacząco podniesie dostępność
do terenów przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, zapewniających znaczną ilość nowych miejsc pracy i umożliwiających dalszy rozwój gospodarczy regionu. Tym samym realizacja analizowanej inwestycji stworzy możliwości rozwoju dla istniejących i nowo powstałych firm.