Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Okres opracowania dokumentacji: październik 2020r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,4 mln. zł

W ramach projektu, Wnioskodawca (Gmina Rychtal) wspólnie z partnerami (Gmina Trzcinica i gmina Bralin), planuje ponieść koszty związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prac budowlanych oraz koszty usług doradczych które pozwolą na wdrożenie elektronicznych usług publicznych z obszaru
e-administracji.

Zakres projektu obejmuje:
1.Wdrożenie nowych e-usług oraz udoskonalanie obecnie świadczonych usług.
2.Integracja aktualnie wykorzystywanych systemów informatycznych XX z nowymi rozwiązaniami, planowanymi do wdrożenia w ramach projektu.
3.Prace budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby serwerowni nowej infrastruktury informatycznej.
4.Zwiększenie zakresu i poziomu dostępności zasobów gromadzonych przez Wnioskodawcę
5.Wzrost poziomu bezpieczeństwa informatycznego Wnioskodawcy i partnerów i ich infrastruktury.