Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 3

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,

Priorytet VI: Środowisko i czysta energia,

Działanie: 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska,

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień – październik 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 32,8 mln. zł

Celem nadrzędnym projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, poprawa zarządzania środowiskiem oraz poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.

Planowany Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony będzie w sekcje technologiczne umożliwiające obróbkę całego strumienia odpadów komunalnych i doczyszczania materiałów opakowaniowych. Zakład docelowo wyposażony będzie w sekcje:
1. Przyjmowania i segregacji dowożonych odpadów komunalnych, z uwzględnieniem segregacji pozytywnej i negatywnej odpadów z podziałem na:
– Odpady opakowaniowe (surowce wtórne).
– Odpady organiczne.
– Odpady balastowe z częściowym przetworzeniem ich na paliwo zastępcze.
– Odpady niebezpieczne.
– Odpady mineralne (frakcja 0 – 20 mm).
2. Przyjmowania i rozdrabniania wysegregowanych odpadów zielonych,
dalszego ich kompostowania, magazynowania i dystrybucji.
3. Możliwość produkcji paliwa alternatywnego.
4. Przyjmowanie od mieszkańców gmin odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ostatecznym ogniwem procesu technologicznego będzie składowanie odpadów balastowych ograniczonych do niesurowcowych i nieprzetwarzalnych. Istotą przedsięwzięcia jest kompleksowe unieszkodliwianie odpadów z odzyskiwaniem odpadów opakowaniowych, przetwarzaniem odpadów na masy ziemne (kompost nie rynkowy tzw. nieodpowiadający wymaganiom nawozowym)
i ich energetyczne wykorzystanie ograniczające ilość odpadów kierowanych
do ostatecznego zdeponowania w kwaterach, tzw. balastowych dalej nieprzetwarzalnych.