Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gminie Chojnice

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

Priorytet V: Środowisko i energetyka przyjazna środowisku,

Działanie: 5.1 Gospodarka odpadami.

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2008r. – czerwiec 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 12,7 mln. zł

Przedmiotem projektu jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów wyposażonego w segmenty do: sortowania, kompostowania, demontażu, czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwiania odcieków. Projekt będzie realizowany w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic, w odległości 6 km na południe
od Chojnic, na obszarze o pow. 23,56 ha. Ponadto na cele inwestycyjne zostanie przeznaczona rezerwa 30,46 ha.

W ramach prac budowlanych zostanie wykonana również rozbiórka istniejącej infrastruktury oraz zakup sprzętu: kompaktora, rębarki do gałęzi, 2 ładowarek kołowych: teleskopowej i przegubowej, wózka widłowego, kruszarki do betonu, samochodu hakowca, linii sortowniczej, prasy kanałowej, wagi przenośnej do 1,5 tony, przerzucarki
do kompostu, wyposażenia: budynku socjalno-sanitarnego, hali wstępnego demontażu sprzętu i warsztatu.

Zakład będzie realizować kompleksowe zagospodarowanie odpadów, z selektywną zbiórką u źródła, z zastosowaniem procesów mających na celu zmniejszenie ich ilości
na składowisku. Przyjęta technologia przystosowana jest do: przyjmowania odpadów w formie zmieszanej oraz wysegregowanych odpadów surowcowych i bioorganicznych, ograniczania masy przeznaczonej do składowania na kwaterach oraz masy odpadów balastowych, odzysku i oczyszczania odpadów opakowaniowych, produkcji mas ziemnych o różnym stopniu przydatności (kompostu), zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń w odciekach, ograniczenia emisji biogazu i rozwiewania frakcji lotnych, eliminacji dostępności i zagrożeń związanych z ptactwem i gryzoniami, ograniczenia wymaganej pow. pod kolejne kwatery. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne przyjęto w oparciu o aktualne przepisy i zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną z niniejszych dziedzin. Przewidziany do realizacji wariant jest najwłaściwszy z punktu widzenia zastosowanej technologii oraz zminimalizowania niekorzystnego wpływu za środowisko.