Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w mieście Piła

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego,

Okres opracowania dokumentacji: czerwiec – lipiec 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 12,7 mln. zł

Generalnym celem polityki transportowej miasta jest usprawnienie i rozwój systemu transportowego, który stworzy warunki dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób
i towarów, przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i cywilizacyjne. Przedmiotem projektu jest wzmocnienie i poprawa funkcjonującej dotychczas na terenie Piły komunikacji publicznej.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się zakup 14 sztuk jednoczłonowych autobusów niskopodłogowych. W pierwszym etapie projektu MZK Piła Sp. z. o. o. planuje zakup 8 niskopodłogowych autobusów, w drugim etapie kolejnych 6. W wyniku zakupu 14 nowych autobusów MZK planuje zwiększyć pojemność taboru w roku 2009 o 760 nowych miejsc oraz w roku 2010 o 570 nowych miejsc. W sumie zakup 14 nowych autobusów zwiększy ilość miejsc 0 1330. Powyższe inwestycje wpłyną na poprawę komfortu i jakości podróży komunikacją publiczną, poprawią niezawodność wykorzystywanego taboru, zwiększą zainteresowanie mieszkańców transportem miejskim oraz obniżą koszty jednostkowe związane z eksploatacją taboru.
Planowane do zakupu autobusy będą przystosowane do wykorzystywania paliwa bio
przez co są zgodne z polityką państwa w zakresie ochrony środowiska.