Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Gospodarka odpadami

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2020r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,8 mln. zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa linii sortowniczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. umożliwiająca zwiększenie recyklingu
i odzysku ze strumienia odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki. Zaplanowano do realizacji następujące zadania:
– zakup, dostawę i montaż rozrywarki do worków, separatora metali nieżelaznych oraz rozdrabniacza,
– promocję projektu (w tym kampanię informacyjno-promocyjną). Celem głównym projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu w wyniku modernizacji instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości usług z zakresu infrastruktury do zagospodarowania odpadów w celu podniesienia standardu życia
i promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Celami szczegółowymi projektu są:
• Poprawa jakości środowiska naturalnego powiatu lipnowskiego, a przez to zwiększenie atrakcyjności regionu, pod względem zarówno inwestycyjnym,
jak i turystycznym.
• Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów.
• Zwiększenie ilości surowców wtórnych odzyskanych z odpadów dzięki procesowi odzysku.
• Poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami w regionie.