Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013,

Priorytet I: Rozwój infrastruktury technicznej,

Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa,

Okres opracowania dokumentacji: II kwartał 2012r.

INGENIS opracował: Program Funkcjonalno-Użytkowy, studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,2 mln. zł

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania układu drogowego w województwie kujawsko – pomorskim, które bezpośrednio przyczyni się do znacznego poprawienia jakości świadczonych usług, stanu środowiska naturalnego oraz konkurencyjność całego regionu.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż systemu monitoringu dróg wojewódzkich w zakresie preselekcyjnej kontroli pojazdów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. System ten ma na celu monitorowanie ruchu pojazdów ciężarowych oraz podniesienie efektywności kontroli i eliminowanie z ruchu pojazdów przeciążonych. Projektowany system będzie się składał z 3 stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, infrastruktury informatycznej do przesyłu i gromadzenia danych oraz specjalistycznego oprogramowania.

Systemu monitoringu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego składać się będzie z następujących elementów:

– Stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów,

– Anteny i urządzenia do komunikacji bezprzewodowej pomiędzy stacjami pomiarowymi i serwerem.