Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja

Okres opracowania dokumentacji: luty 2020r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 22,1 mln. zł

Objęte niniejszym projektem przedsięwzięcie polega na budowie „Zbiornika TULCE” w gm. Kleszczewo w powiecie poznańskim (woj. wielkopolskie). Będzie to zbiornik retencyjny wód powierzchniowych w dolinie rzeki Męciny. Zbiornik powstanie poprzez spiętrzenie wody w rzece wskutek wybudowania ziemnej zapory czołowej, usytuowanej w km 0+505 rzeki Męciny około 70m powyżej drogi Tulce – Środa. Budowa przedmiotowego zbiornika retencyjnego wód powierzchniowych została także wymieniona w niżej wymienionych opracowaniach, jako jedno z zadań inwestycyjnych będących działaniem służącym powiększeniu lokalnych zasobów wodnych jak również będzie szansą na rozwój gminy Kleszczewo. Realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu i jako takie zostało wpisane w stosowne dokumenty wyznaczające kierunki rozwoju gminy. Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Męciny o rzędnej piętrzenia (NPP) 79,5 m n.p.m. o pojemności około 175 tys.m3 na celu:

  • magazynowanie wody dla nawodnienia gruntów ornych oraz użytków zielonych (w obszarze lokalizacji zbiornika występują najniższe w Polsce opady roczne (poniżej 550mm),
  • podniesienie atrakcyjności obszaru i jego walorów rekreacyjnych,
  • stworzenie warunków dla ochrony przeciwpowodziowej,
  • zapewnienie stałości przepływu w cieku.