Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

Okres opracowania dokumentacji: październik 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 65,4 mln. zł

Celem projektu jest poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i ograniczenie skutków suszy doliny rzeki Warty poprzez przeprowadzanie remontu ekranu żelbetowego zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko wraz z urządzeniami z nim związanych.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przeprowadzenie remontu poszczególnych elementów ekranu zapory czołowej, polegających
na głownie na odtwarzaniu stanu pierwotnego (przy dopuszczeniu zastosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym).
Głównym zadaniem zbiornika wodnego „Jeziorsko” jest:
1. Zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Warty poprzez redukcję wezbrań powodziowych.
2. Kształtowanie zasobów wodnych w dolinie rzeki Warty poprzez uzyskanie znaczącego wpływu na wielkość bieżącego przepływu na rzece Warcie
i tym samym umożliwienie sterowania przepływem w zakresie przepływów niskich i wysokich. W ramach kształtowania zasobów umożliwienie:
• zagwarantowania w rzece Warcie poniżej zbiornika przepływu nienaruszalnego,
• przerzutu wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego dla uzupełnienia deficytów wody,
• wykorzystania retencjonowanej wody dla nawodnień w rolnictwie,
• wykorzystania retencjonowanej wody przez przemysł w rejonie doliny Warty,
• pokrywania ewentualnych potrzeb wodnych gospodarki komunalnej,
• wyrównania przepływów rzeki Warty w okresach niżówkowych.
3. Utrzymanie w górnej partii zbiornika warunków siedliskowych dla ptactwa wodnego.
4. Umożliwienie rozwoju rekreacji i turystyki wokół zbiornika.
5. Energetyczne wykorzystanie piętrzenia w zbiorniku Jeziorsko poprzez produkcję energii elektrycznej w elektrowni wodnej Jeziorsko zlokalizowanej
przy zaporze czołowej (przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma wpływu na funkcjonowanie elektrowni).