Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja

 Okres opracowania dokumentacji: marzec 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 5,9 mln zł

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z filtrem gruntowo roślinnym zlokalizowanym na terenie miasta Poznania i w części na terenie gminy Suchy Las w lewobrzeżnej dolinie cieku szczegółowego Rowu Złotnickiego ( WA-11), głównie na terenie miasta Poznania i w niewielkiej części na terenie sąsiedniej gminy Suchy Las. Takie usytuowanie wynika z faktu, iż Rów Złotnicki na odcinku pomiędzy torami kolejowymi na linii Poznań- Szczecin i Poznań – Piła jest ciekiem granicznym miasta Poznania z gminą Suchy Las, a granica przebiega środkiem rowu.

Realizacja wyżej wymienionych zadań umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści dla lokalnej społeczności objętej ochroną przeciwpowodziową, podmiotów i gospodarstw rolnych prowadzących działalność w obszarze zlewni Rowu Złotnickiego oraz środowiska naturalnego w postaci lokalnie występującej fauny i flory oraz wód powierzchniowych i podziemnych.