Jednostki Samorządu Terytorialnego
Spółki Komunalne

Krzysztof Wojtczak
PROKURENT, DYR. DEP. KLIENTÓW KLUCZOWYCH

+48 508 17 16 13
k.wojtczak@ingenis.pl

Bieżące nabory

Realizacje

Przygotowujemy niezbędne dokumenty aplikacyjne, w tym studia wykonalności, biznes-plany i wnioski o dofinansowanie. Zajmujemy się doradztwem strategicznym, pełnimy nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz zarządzamy finansami projektu, aż do momentu uzyskania całości dotacji. Razem z naszymi klientami przechodzimy przez wszystkie etapy prowadzące do uzyskania dofinansowania:

ETAP 1: Audyt finansowo-inwestycyjny
 • analiza bieżących form i źródeł finansowania
 • wskazanie priorytetów rozwojowych opisanych w dokumentacji strategicznej
 • informacja na temat „dobrych praktyk” w innych podmiotach JST
 • przygotowanie podmiotu JST pod kątem maksymalizacji szans uzyskania wsparcia przez etapem aplikowania o środki
 • weryfikacja kondycji finansowej
 • doradztwo i analizy prawne
 • określenie harmonogramu działań niezbędnych do efektywnego pozyskania środków zewnętrznych
ETAP 2: Przygotowanie dokumentacji i aplikowanie o środki
 • wsparcie i przygotowanie do ubiegania o finansowanie
 • pełne i kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, studium, biznes plan, analizy rynku, analiza finansowa itd.) – zakres uzależniony od wybranego źródła pomocy
 • doradztwo w zakresie przygotowania budżetu i harmonogramu projektu
 • wsparcie w zakresie zaangażowania dodatkowych specjalistów zewnętrznych np. audytorów, rzeczoznawców, prawników;
 • pomoc w zakresie pozyskania niezbędnych dokumentów (np. promesy, zaświadczenia, umowy współpracy dokumentacji środowiskowej, pozwoleń, raportów oraz audytów)
 • wsparcie w wyborze podwykonawców, partnerów, a także utworzenia konsorcjum
 • przekazanie dokumentów aplikacyjnych do instytucji pośredniczących
 • wsparcie na etapie oceny wstępnej, formalnej i merytorycznej
 • wsparcie na etapie negocjacji umowy o dofinansowanie
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinasowanie
 • w razie konieczności, wsparcie w zakresie procedury odwoławczej od niekorzystnej decyzji
ETAP 3: Realizacja i rozliczenie projektu – Manager Projektu
 • zaplanowanie działań umożliwiających sprawny proces realizacji i rozliczenia projektu
 • przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców towarów i wykonawców usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym
 • sporządzanie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty
 • przygotowanie wniosków wraz z załącznikami o płatność, pełniących funkcję zaliczkową, refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą
 • kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu
 • weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej, dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami towarów i wykonawcami usług, zamówień wysłanych do kontrahentów
 • weryfikowanie poziomu realizacji wskaźników w dokumentacji aplikacyjnej
 • wsparcie w zakresie promocji oraz informacji projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konieczności promowania projektu
 • opracowanie ankiet monitorujących w okresie trwałości projektu
 • wsparcie na etapie kontroli projektu