Jednostki Samorządu Terytorialnego
Spółki Komunalne

Krzysztof Wojtczak
PROKURENT, DYR. DEP. KLIENTÓW KLUCZOWYCH

+48 508 17 16 13
k.wojtczak@ingenis.pl

Bieżące nabory

Realizacje

Wsparcie zarówno na etapie aplikowania o dofinansowanie, pomoc w jego rozliczeniu, jak i wsparcie w trakcie bieżącej działalności Spółki. Przygotowujemy niezbędne dokumenty aplikacyjne, w tym studia wykonalności, biznes-plany i wnioski o dofinansowanie. Doradzamy w zakresie konstrukcji umów, pełnimy nadzór nad prawidłową ich realizacją oraz wspieramy w zarządzaniu finansami, w tym zarówno wynikiem jak i płynnością.

Pozyskanie i rozliczenie dofinansowania
 • analiza bieżących form i źródeł finansowania
 • przygotowanie Spółki pod kątem maksymalizacji szans uzyskania wsparcia przed etapem aplikowania o środki
 • określenie harmonogramu działań niezbędnych do efektywnego pozyskania środków zewnętrznych
 • wsparcie i przygotowanie do ubiegania się o finansowanie
 • pełne i kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, studium, biznes plan, analizy rynku, analiza finansowa itd.) – zakres uzależniony od wybranego źródła pomocy
 • pomoc w zakresie pozyskania niezbędnych dokumentów (np. promesy, zaświadczenia, umowy współpracy dokumentacji środowiskowej, pozwoleń, raportów oraz audytów)
 • wsparcie na etapie oceny, negocjacji umowy o dofinansowanie
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o finasowanie
 • realizacja i rozliczenie projektu – Manager Projektu
Doradztwo finansowe
 • weryfikacja i optymalizacja polityki rachunkowości i planu kont
 • weryfikacja kondycji finansowej
 • przygotowanie procedur wspomagających bieżące zarządzanie
 • optymalizacja bieżącej działalności Spółki
 • opracowanie planów finansowych i ich monitoring
 • audyt ponoszonych kosztów i program ich optymalizacji
 • opracowanie planów inwestycyjnych
 • wycena rentowności przyszłych zamierzeń inwestycyjnych
 • kalkulacja rekompensat i pomoc w ich monitorowaniu
Doradztwo prawne
 • opracowanie nowych umów i weryfikacja już zawartych, w tym m.in. umów wykonawczych
 • przygotowanie opinii prawnych
 • ocena wystąpienia pomocy publicznej
 • pomoc w organizacji zamówień
 • przygotowanie analiz prawnych
Zakładanie spółek
 • opracowanie dokumentów rejestrowych spółki
 • rejestracja spółki
 • dokonanie zgłoszeń do urzędów i KRS