Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Łowicz – Etap I

Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,

Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Okres opracowania dokumentacji: grudzień 2015r. – styczeń 2016r.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 86,2 mln. zł

Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie większej skuteczności oczyszczania ścieków oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Przewidziane prace obejmują również podniesienie stopnia hermetyczności procesu, co oznaczani zmniejszenie oddziaływania na pobliskich mieszkańców w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu do środowiska oraz uciążliwości zapachowej. Ponadto celem osiągniętym dzięki realizacji przedmiotowego projektu będzie wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji Łowicz poprzez wybudowanie ok 8 km sieci kanalizacyjnej i przyłączenie do niej 777 osób (w 2017r.).

Za cel projektu należy także uznać rozpoczęcie procesu wykorzystywania energii odnawialnej w ramach oczyszczalni ścieków w Łowiczu. Biogaz uzyskiwany w procesie fermentacji będzie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby oczyszczalni.

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania inwestycyjne:

– Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu, przy ul. Filtrowej,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady.