W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ogłoszono nabór projektów w ramach konkursu z poddziałania 3.2.1 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Konkurs zaplanowano w terminie od 29 grudnia 2021 roku do 25 marca 2022 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 50 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego związana m.in. z

a) ociepleniem obiektu,
b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
f) wymianą oświetlenia na energooszczędne,
g) systemami monitorowania i zarządzania energią
h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  1. jst i ich związki,
  2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
  3. samorządowe jednostki organizacyjne,
  4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  5. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  6. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
  7. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie.