3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) WYŁĄCZNIE PROJEKTY W FORMULE GRANTOWEJ, RPO Dolnośląskiego

Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW – od 07.04.2020 do 16.04.2020

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne[1], których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu 3.3 e dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty grantowe polegające na wymianie wysokoemisyjnego źródła ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany kotłów na kotły węglowe, niezależnie od ich klasy, w tym zasilane ekogroszkiem oraz na kotły olejowe) bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej (Zgodnie z kryterium „Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H + W” – wartość współczynnika nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 rok) zmierzone na podstawie świadectwa efektywności energetycznej, audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs (dokument stanowi zał. nr 7 do niniejszego Regulaminu).

Ponadto dopuszczalna jest wymiana kotłów w budynkach historycznych (zabytkach), bez konieczności spełnienia warunków odnośnie Maksymalnego progu wskaźnika energii pierwotnej EP H + W” ,jeżeli zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów:

 • wymianę w budynku / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce  tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.).
 • ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne – jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach,
 • zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.

Warunek ten musi być spełniony we wszystkich budynkach historycznych / mieszkaniach w budynkach historycznych będących przedmiotem projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych (dotyczy to zarówno poziomu Grantodawcy jak i Grantobiorcy)

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-334-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-typ-33-e-modernizacja-system-2/