Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków na budowę lub modernizację stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów i/oraz rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Konkurs skierowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z całej Polski. Nabór w trybie ciągłym trwa do 30 czerwca 2022 roku.

Wnioski można składać na pomoc w formie dotacji oraz/lub pożyczki na:

  1. Budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów – Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– dotacja do 50%;
– pożyczka do 100%;
– możliwość łączenia obu form finasowania dla jednej inwestycji.

  1. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Jako system selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

– dotacja do 50%;
– pożyczka do 100%;
– możliwość łączenia obu form finasowania dla jednej inwestycji.

Zasady ponoszenia kosztów i finansowania 

  • dla przedsięwzięć polegających wyłącznie na budowie lub rozbudowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 150 Mg/rok koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 1 000 000 PLN,
  • dla przedsięwzięć polegających na rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 750 Mg/rok koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 4 000 000 zł,
  • maksymalne wysokości kosztów kwalifikowanych określone w pkt 2 i pkt 3 mogą ulec zwiększeniu w przypadku zobowiązania do osiągnięcia wyższego niż wskazano poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w proporcji 40 tys. zł na każde 10 Mg/rok zwiększenia łącznej masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,
  • dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej:

– do 2,5 mln zł – dla zadań obejmujących swoim zakresem rzeczowym budowę magazynów wraz z ich wyposażeniem;
– 600 tys. zł – dla pozostałych zadań.

Czynniki sukcesu:

  • Skutkiem przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów powinno być zwiększenie masy zbieranych selektywnie odpadów na terenie objętym realizacją przedsięwzięcia przynajmniej o 15% w stosunku do masy odpadów zbieranych selektywnie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
  • Skutkiem przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów powinien być wzrost poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne na miejsca realizacji przedsięwzięcie (gminy, związku międzygminnego) przynajmniej o 5% punktów procentowych w stosunku do poziomu w roku poprzedzającym złożenia wniosku.
  • Przeprowadzono diagnozę stanu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy lub związku międzygminnego określając stan aktualny, prognozy i wymiarując cele na podstawie zweryfikowanych i wiarygodnych danych.
  • Wnioskodawca dysponuje spójną analizują ustanowienia i rozwoju systemu selektywnego zbierania odpadów z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Jako INGENIS podejmiemy się analizy Państwa pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku dalszego zainteresowania, całym procesem aplikowania o środki. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.