Od 28 czerwca jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące budowy, przebudowy ścieżek rowerowych (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

Maksymalne dofinansowanie nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 850 000 zł odpowiadającej 1 km ścieżki rowerowej.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 5 019 286,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 12 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-?mmiogloszeniad=342