Uwaga przedsiębiorcy!!! Od 4 marca do 31 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek.

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie
z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – pomoc de minimis, dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł, w tym:
• zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 3 515 000,00 zł
• zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 46 485 000,00 zł