Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło drugi nabór wniosków o powierzenie grantu dla placówek POZ w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia”, realizowanego w ramach PO WER.

Nabór Wniosków ma charakter otwarty, co oznacza, że Wnioski można składać w sposób ciągły od 31.01.2022 r. do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. Minimalna wartość grantu, o którą można wnioskować to 150 000 zł, a maksymalna 720 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Celem naboru jest wsparcie grantowe placówek POZ ukierunkowane na poprawę dostępności tych placówek w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrożenie wybranych wymagań określonych w „Standardzie Dostępności POZ”.

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca udzielający, na dzień składania wniosku, w placówce medycznej, w której planowana jest realizacja przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju „podstawowa opieka zdrowotna” co najmniej w trzech zakresach:

– świadczenia lekarza poz;
– świadczenia pielęgniarki poz;
– świadczenia położnej poz”.

Wnioskodawca, na podstawie zidentyfikowanych w placówce barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz po przeanalizowaniu w ich kontekście potrzeb placówki, planuje zakres rzeczowy grantu. Nie ma możliwości realizacji w ramach grantu wyłącznie zadań związanych z pracami budowalnymi, remontowo–adaptacyjnymi i zakupem infrastruktury na stałe związanej z nieruchomością lub polegających na zakupie środków trwałych. Przedsięwzięcie może dotyczyć wyłącznie jednego miejsca udzielania świadczeń, tj. Placówki medycznej, w której wnioskodawca udziela świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.