Od 30 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu KONKURS V, Infrastruktura i Środowisko.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów polegające na:

  1. przebudowie istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat
    na przesyle i dystrybucji;
  2. budowie przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkującej likwidacją węzłów grupowych;
  3. budowie nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi,
    w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym
  4. podłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej, mającą na celu likwidację indywidualnych
    u zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU).

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 28 czerwca 2019r.

 

Więcej informacji: https://www.pois.gov.pl/nabory/15-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu-konkurs-v/