Do 9 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia z obszaru województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat C: Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa
o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.

W przypadku termomodernizacji obiektów, dofinansowanie uzyskają projekty, które zawierają wszystkie obowiązkowe komponenty:

 • termomodernizacyjny (przy czym oszczędność energii w budynku w wyniku inwestycji musi wynieść co najmniej 25%, zgodnie z audytem energetycznym/efektywności energetycznej i jednocześnie zapewniać podwyższone parametry charakterystyki energetycznej)
  – dotyczy budynków modernizowanych, w przypadku budynków nowo budowanych należy zweryfikować dokumentację budowlaną, czy zapewniono osiągnięcie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku;
 • zarządzania energią (wymagany jest co najmniej najprostszy system zarządzania energią, np. w postaci grzejnikowych zaworów termostatycznych, indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody użytkowej, chłodu i zaworów podpionowych, automatyki pogodowej lub innych urządzeń pozwalających dostosować zużycie energii do zapotrzebowania);
  chyba że w obiekcie w którym realizowany jest projekt taki system już istnieje
  (co potwierdza audyt energetyczny/audyt efektywności energetycznej);
 • edukacyjny z funkcją demonstracyjną.

W przypadku budynków nowo budowanych należy zapewnić:

 • podwyższone parametry charakterystyki energetycznej;
 • komponent zarządzania energią;
 • komponent edukacyjny z funkcją demonstracyjną.

Dodatkowym elementem demonstracyjnym projektu może być:

 • zielony dach,
 • zielone ściany,
 • system pozyskiwania wody deszczowej lub odzyskiwania wody szarej lub podobny,
 • zastosowanie oprzyrządowania do stałego monitoringu budynku w zakresie zużycia energii na cele ogrzewania, chłodzenia, przygotowania CWU i wentylacji budynku oraz za zawarcie umowy / podpisanie listu intencyjnego z uczelnią wyższą lub jednostką naukowo – badawczą w celu naukowego wykorzystania pomiarów
 • udostępnianie szczegółowej dokumentacji budowlanej i technicznej budynku w celach naukowo – badawczych.

Zastosowanie dodatkowych elementów demonstracyjnych premiowane jest dodatkowymi punktami w trakcie oceny merytorycznej projektu.

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 500 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji: http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-schemat-c-projekty-demonstracyjne-publiczne-inwestycje-w-zakresie/