Ekspansja przez innowacje / 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskiego.

Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 1.1.1  zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. Dla typów projektów 1), 2), 3)  oraz 5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:
  • innymi przedsiębiorcami,
  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
  • szkołami wyższymi,
  • IOB,
  • izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
  • organizacjami pozarządowymi,
  • innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
 2. Dla typu projektu 4):
  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki we współpracy z przedsiębiorcami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów  od 1) do 6) wymienione w pkt 5) opisu Poddziałania 1.1.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:

 • Realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usługorazwdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektu rozumiane jako wprowadzenie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń  – wyłącznie w powiązaniu z prowadzonymi badaniami, jako kolejny etap w ramach jednego procesu B+R,
 • Wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
 • Zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
 • Realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:
 • Budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • Zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach jednego projektu (tj. wniosku o dofinansowanie) można łączyć następujące typy projektów:

 • 1), 2), 3),
 • 5) i 6).

W pozostałym zakresie łączenie typów projektów nie jest dopuszczalne.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych.