W ramach Funduszy Europejskich dla Pomorskiego na lata 2021 – 2027 ogłoszono nabór w ramach działania 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym. 

Nabór zaplanowano w terminie od 6 marca 2024 roku do 27 marca 2024 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi: 82 736 366,44 PLN.

W ramach naboru można uzyskać wsparcie na projekty realizujących następujące typy projektów z SZOP:

 1. budowa, rozbudowa, remont, zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia centrum przygotowania do ponownego użycia (w tym napraw), wymiany zużytych urządzeń i sprzętu domowego lub innych rzeczy używanych,
 2. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 3. budowa, rozbudowa systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji,
 4. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji recyklingu odpadów z sektora komunalnego, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji,
 5. rozwój infrastruktury technicznej (budynki i wyposażenie) związanej z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych produktów żywnościowych lub produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Uzupełniająco, w ramach ww. typów projektów, jako element projektu infrastrukturalnego, możliwe będą również:

 1. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury;
 2. działania edukacyjne dot. podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – do 10% jego kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 1. organizacje pozarządowe
 2. partnerstwa publiczno-prywatne
 3. przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami
 4. jednostki samorządu terytorialnego
 5. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
 6. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

 Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod kątem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie.