Od 29 marca jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi dla projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.
Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. W ramach naboru dofinansowane
będą inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 000 000 zł w tym:
– 2 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK,
– 8 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK.
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 28 maja 2019r.

Więcej informacji: https://www.pois.gov.pl/nabory/vii-nabor-dla-dzialania-22-gospodarka-odpadami-komunalnymi/