Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi dla projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów – nr konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19. Beneficjentami naboru są jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. W ramach naboru dofinansowane będą inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Nabór będzie prowadzony od 31.07.2019 r. do 27.09.2019 r.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-gospodarka-odpadami-komunalnymi-viii-nabor