Już od 18 marca jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst oraz podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.:

  • infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych,
  • infrastruktury do recyklingu, sortowania i kompostowania,
  • infrastruktury do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (nie można współfinansować budowy nowych zakładów przetwarzania mechaniczno-biologicznego oraz projektów dot. zwiększenia zdolności istniejących zakładów w zakresie MBP).

 

Warunkiem wsparcia inwestycji jest ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzonym przez Ministra Środowiska będącym załącznikiem do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego (Załącznik do Uchwały Nr XLIII/1450/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.).

Projekty muszą być zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami wskazaną
w dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów (tzw. dyrektywie ramowej o odpadach),
która   nadaje   priorytet zapobieganiu   powstawania   odpadów,   przygotowaniu   do ponownego  użycia  i  recyklingowi. Z  kolei  dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (tzw. dyrektywa składowiskowa) nakłada   obowiązek   redukcji   masy   odpadów   komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Uzupełniającym elementem wparcia mogą być działania z zakresu edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć  20 000 000 PLN.

Nabór wniosków prowadzony będzie do  30 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji: http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialanie-4-1-gospodarka-odpadami