Od 1 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego mogą składać wnioski
o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty polegające na:
1. budowie, przebudowie, modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich wyposażeniu/doposażeniu w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie, realizowane na obszarze chronionym z tytułu ustawy o ochronie przyrody wyłącznie w gminie, która zgodnie z Planem inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą
na lata 2023-2028, zaplanowała inwestycję na takim obszarze,
2. prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców gminy jako element projektu wymienionego w punkcie 1.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 2 mln zł i projekt powinien obsługiwać do 20 tys. mieszkańców (warunki te muszą być spełnione łącznie). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 017 672,00 zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 12 kwietnia 2019r.

Więcej informacji: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=315