Od 31 maja jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki wodne z obszaru województwa łódzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania:

  • budowa, przebudowa obiektów małej retencji, w tym retencji naturalnej (np. renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodno-błotnych),
  • budowa, przebudowa urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej,
  • budowa systemów zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania na obszarach miast poniżej 100 tys. mieszkańców,
  • budowa lub modernizacja urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów,
  • rozwój regionalnego systemu monitorowania i wczesnego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz prognozowania występowania zagrożeń.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 60 288 436,93 PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 19 czerwca 2019 r.

 

Więcej informacji: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3433-poddzialanie-v-1-1-gospodarka-wodna-i-zarzadzanie-ryzykiem