Już od 28 lutego jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy oraz spółki wodne z obszaru województwa łódzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:
1) budowa oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi;
2) przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych prowadząca do poprawy
ich parametrów, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi;
3) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zapewniających stopień oczyszczania ścieków jaki jest wymagany dla aglomeracji z przedziału 2 –10 tys. RLM;
4) budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej.

Wyłącznie jako element kompleksowego projektu dotyczącego sieci kanalizacyjno-wodociągowych, dopuszcza się zakup specjalistycznych urządzeń lub aparatury do pomiaru, monitoringu i analizy sieci wodno-kanalizacyjnej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe). Wyżej wymienione typy projektów realizowane będą w aglomeracjach od 2 tys. RLM włącznie do poniżej 10 tys. RLM. Przez modernizację kanalizacji sanitarnej rozumie się przebudowę, która prowadzi do poprawy jej parametrów.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 86 % kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych typów projektów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 15 250 382,20 Euro.
Nabór wniosków prowadzony będzie do 29 marca 2019 r.

Więcej informacji: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3218-poddzialanie-v-3-2-gospodarka-wodno-kanalizacyjna