W terminie od 19.08.2019 do 23.09.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców / beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

 

Przedmiotem konkursów jest typ projektów określony dla Działania 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa w schemacie 4.2.A – projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM (wielkość aglomeracji weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), w tym:

 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
 • inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

 

W ramach wskazanego typu projektu określonego w schemacie 4.2.A. możliwe jest uzyskanie wsparcia do wartości stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych na inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody będące elementem kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową (nie mogą być dofinansowane odrębne projekty dotyczące tylko inwestycji w urządzenia wodociągowe), w tym:

 • sieci wodociągowe,
 • stacje uzdatniania wody,
 • zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej,
 • urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

Dofinansowanie powyższej infrastruktury dopuszczone będzie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową, tj. nie będą dofinansowywane wydatki dot. realizacji powyższych inwestycji na obszarach nie objętych systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (tj. poza aglomeracjami wyznaczonymi rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie).

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-gospodarka-wodno-sciekowa-421-gospodarka-wodno-sciekowa-konkursy-horyzontalne-1/