Od 28 maja jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz samorządowe jednostki organizacyjne z obszaru województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 Rozwój Przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny – OSI, Schemat 1.3 B – Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej
dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu) możliwe są:

  1. budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);
  2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;
  • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;
  • Wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury;
  • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
  • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/jest na wyczerpaniu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 2 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1234-1-3-b-wsparcie-infrastruktury-przeznaczonej-dla-przedsiebiorcow-konkurs-horyzontalny-350-19.html