Od 28 czerwca do 6 września 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Konkurs skierowany będzie do przedsiębiorców (MŚP) z obszaru województwa łódzkiego.

Konkurs obejmuje typy projektów:

  • wdrożenie wyników prac B+R;
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35%.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

  • o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

b) dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 34 355 200 zł.

 

Więcej informacji: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow