Przedsiębiorco! Ogłoszono nabór projektów inwestycyjnych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP: typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział firmy na terenie woj. mazowieckiego mogą otrzymać dofinansowanie na wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej co ma przyczynić się do poprawy konkurencyjności i wzrostu zatrudnienia. Inwestycja może polegać na wprowadzeniu na rynek produktów/usług lub zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług w wyniku wdrożenia prac B+R.

Przedsiębiorca jest zobowiązany wykazać na dzień złożenia wniosku, że wyniki badań zapewniają mu odpowiedni poziom uprawnień pozwalających na wykorzystanie wyników prac B+R zgodnie z celami projektu.

Nabór trwa do 31 stycznia 2020, alokacja wynosi ponad 43 miliony PLN. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 miliony PLN a minimalna 400 tysięcy PLN

Dofinansowanie jest uzależnione od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa:

a) region ciechanowsko-płocki:

– mikro i małe 55%,

– średnie 45%,

– pomoc de minimis 80%,

b) region ostrołęcko-siedlecki:

– mikro i małe 55%,

– średnie 45%

– pomoc de minimis 80%,

c) region radomski i warszawski wschodni:

– mikro i małe 55%,

– średnie 45%

– pomoc de minimis 80%,

d) region warszawski zachodni:

– mikro i małe 40%,

– średnie 30%,

– pomoc de minimis 80%,

e) miasto stołeczne Warszawa:

– mikro i małe 30%,

– średnie 20%,

– pomoc de minimis 80%

Przykładowe koszty kwalifikowane:

– koszty przygotowawcze;

– materiały i roboty budowlane;

– środki trwałe;

– wartości niematerialne i prawne;

– koszty wsparcia merytorycznego;

– wydatki na działania informacyjno-promocyjne.

 

Więcej informacji: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-poprzez-wdrozenie-wynikow-prac-br-rpma-03-03-00-ip-01-14-102-19/