Uwaga Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego. Od 19.11.2019 do 31.01.2020 prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off) – zgodnie z definicją w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014;
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi;
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

Dofinansowanie można otrzymać na:

a) wydatki/koszty przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakup i dostosowanie (koszt zakupu i dostosowania) do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dostosowanie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia (podwykonawstwa).

W efekcie ww. typów projektów (prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie prac badawczych lub dzięki zakupowi wyników B+R) osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie dotyczyć może prac badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-innowacyjne-przedsiebiorstwa-121-innowacyjne-przedsiebiorstwa-konkursy-horyzontalne-13/