1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego od 30.01.2020 do 31.03.2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off) – zgodnie z definicją w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014
 • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na:

a) wydatki/koszty przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.
Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi

b) zakup i dostosowanie (koszt zakupu i dostosowania) do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Dostosowanie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia (podwykonawstwa).
W efekcie ww. typów projektów (prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie prac badawczych lub dzięki zakupowi wyników B+R) osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.
W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie dotyczyć może prac badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

UWAGA: Z uwagi na specyfikę konkursu zakres projektu musi zawierać element określony w lit. a) lub a) i b).

UWAGA: Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

W projekcie można powierzyć realizację części prac badawczych (badań przemysłowych i prac rozwojowych ) podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową. Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla WojewództwaDolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W przypadku wydatków objętych pomocą na badania i rozwój, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalnościw ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – zgodnie z poniższym:

a) badania przemysłowe

przedsiębiorca mikro/mały – 70% lub 80%*
przedsiębiorca średni – 60% lub 75%*
przedsiębiorca duży – 50% lub 65%*

b) badania rozwojowe (eksperymentalne)

przedsiębiorca mikro/mały – 45% lub 60%*
przedsiębiorca średni – 35% lub 50%*
przedsiębiorca duży – 25% lub 40%*

* Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku mikro i małego przedsiębiorstwa), jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę:
  • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
  • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu uważa się za spełniony, jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:

 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW lub w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Fakt spełnienia powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli IP. Niespełnienie danego warunku (wskazanego w pkt. a lub b) spowoduje zwrot części dofinansowania wynikającej z ww. premii.

W przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną (komponent wdrożeniowy), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z późn. zm.):

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych związanych z komponentem wdrożeniowym, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

UWAGA: W przypadku konsorcjum, wchodząca w jego skład jednostka naukowa, rozumiana zgodnie z definicją „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, może otrzymać do 100% dofinansowania, pod warunkiem, że nie będzie uznana za beneficjenta pomocy publicznej, a projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych całego projektu nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-innowacyjne-przedsiebiorstwa-121-innowacyjne-przedsiebiorstwa-konkursy-horyzontalne-14/