Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków dotyczących instalacji gospodarowania odpadami. Konkurs skierowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z całej Polski. Nabór w trybie ciągłym trwa do 30 czerwca 2022 roku. Pomoc finansową można otrzymać w formie dotacji oraz/lub pożyczki. Wielkość dotacji jest uzależniona od rodzaju inwestycji. Rodzaje inwestycji:

1) Dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.

2) Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:

 1. a) odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
 2. b) termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji,
 3. c) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,
 4. d) unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie,
 5. e) mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów.

3) Rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4) Rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 • koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia,
 • koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej,
 • koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia,
 • koszty budowy dróg, bocznic kolejowych i placów utwardzonych,
 • koszty zapobiegania rozprzestrzenianiu się odorów i hałasu związanych z eksploatacją przedsięwzięcia,
 • koszty zbierania, odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia.

CZYNNIKI SUKCESU

 • Wysoka wydajność instalacji po realizacji przedsięwzięcia.
 • Dla instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne efektywność energetyczna powinna być równa lub wyższa niż 0,65.
 • W przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych powinny istnieć rozwiązania pozwalająca na całoroczne wykorzystanie produkowanej energii cieplnej.
 • W przypadku instalacji, gdzie wytwarzane będą odpady palne (paliwo alternatywne) powinny być poddawane corocznie przynajmniej w 75% (masowo) termicznemu przekształceniu.
 • Skutkiem przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest rozbudowa lub modernizacja instalacji gospodarowania odpadami powinno być zwiększenie jej wydajności nie mniej niż o 30% lub zwiększenie masy odpadów poddanych recyklingowi.
 • Nie później niż w trzecim roku kalendarzowym po roku zakończenia przedsięwzięcia masa odpadów przetwarzanych w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia powinna wynieść minimum 60%.
 • Wysokie zapotrzebowanie na stworzenie nowej instalacji oraz realność osiągnięcia przyjętych wartości i założeń.
 • Przedstawiono realne zapotrzebowanie i uzasadnienie przyjętych działań w zakresie wybranej technologii i jej wydajności.
 • Realności wdrożenia przyjętego rozwiązania w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem posiadanych pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych.
 • Dysponowanie lub realistyczny plan uzyskania wszystkich niezbędnych praw oraz decyzji do realizacji inwestycji, w tym sporządzenia i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej.