Uwaga przedsiębiorcy!!! Od 30 kwietnia do 28 czerwca 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.

W konkursie zaplanowano wsparcie następującego typu projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze: turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.

Wsparciem objęte będą projekty wpływające na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpisujące się w obszary wskazane w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” wyłącznie w zakresie wskazanym poniżej, tj.:

  • turystyki wodnej,
  • turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki rowerowej,
  • turystyki poznawczej i kulturowej.

Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny
i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 415 700,00 zł

 

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/dzialania-15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-typ