Od 28 marca jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, przedsiębiorcy – podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne z obszaru województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:
1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 861 450,00 zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 29 kwietnia 2019r.

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/36-wsparcie-rozwoju-systemow-oczyszczania-sciekow-3