3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, RPO Wielkopolskiego – nabór od 19.02.2020 do 30.04.2020

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej[1] lub budynków zamieszkania zbiorowego[2] związana m.in. z:

  1. ociepleniem obiektu,
  2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
  3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
  4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
  5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
  6. wymianą oświetlenia na energooszczędne,
  7. systemami monitorowania i zarządzania energią,
  8. finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast ze środków Budżetu Państwa maksymalnie 10%.

Minimalny wkład własny to 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-publicznym-i-mieszkaniowym-321-kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-6/