KREDYT TECHNOLOGICZNY

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór projektów w ramach konkursu 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”. Maksymalna pomoc może wynieść aż 6 mln złotych. W konkursie mogą brać udział podmioty z całej Polski o statusie mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Celem inwestycji jest wdrożenie nowej technologii do bieżącej działalności gospodarczej. Konkurs trwa do 27 lutego 2020 roku.

Nowa technologia musi być wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, zakupionych na zasadach rynkowych lub zrealizowanych na zlecenie. Wdrożenie innowacji technologicznej oraz jej uruchomienie powinno umożliwić wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium kraju, produktów, procesów lub usług. Technologia powinna cechować się innowacyjnością czyli być nieistniejąca dotąd w przedsiębiorstwie i w praktyce gospodarczej.

Dotacja, która może wynieść nawet 70% wartości inwestycji, przyznawana jest w formie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji. Wysokość premii jest uzależniona od miejsca realizacji projektu.

Do kosztów kwalifikowanych projektu należą m.in.:

  1. zakup i instalacja maszyn produkcyjnych,
  2. zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  3. zakup materiałów i usług budowlanych związanych z budową, przebudową oraz rozbudową nieruchomości produkcyjnych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 350 000 000,00 zł w tym:

  1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł;
  2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł;

 

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-6-1-1-1-2019/