Uwaga przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego!!! Od 2 maja do 31 grudnia 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nabór wniosków prowadzony będzie w rundach.

Terminy poszczególnych rund:

 • I runda: od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.
 • II runda: od dnia 2 lipca 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.
 • III runda: od dnia 3 września 2019 r. do dnia 4 listopada 2019 r.
 • IV runda: od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości. Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

 1. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 2. zaawansowane wyroby metalowe,
 3. produkty drzewno-meblarskie,
 4. opakowania przyjazne środowisku,
 5. produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 6. nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 7. multimodalny transport i logistyka,
 8. produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej
na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

 1. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 4. niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
 5. przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, posiadający siedzibę na terytorium RP.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 766 280,00 zł z czego:

 1. na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 3 766 280,00 zł,
 2. na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 2 000 000,00 zł,
 3. na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 1 000 000,00 zł,
 4. na rundę IV konkursu przeznacza się środki w wysokości 1 000 000,00 zł.

 

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-male-projekty-br-1