Od 31 maja jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa komunalne z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.:

  1. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia
    na energooszczędne wraz z instalacją,
  2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
  3. realizacja mikrokogeneracji (tj. – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy)
    lub mikrotrigeneracji (tj. – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji) na potrzeby własne,
  4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w następujących rundach konkursowych:
I runda: od 31.05.2019 r. do 19.07.2019 r., II runda: od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=328