Od 30 czerwca do 12 lipca 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków zamieszczonego w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
  • głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych mieszkalnych budynków komunalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Budynki użyteczności publicznej zgodnie z § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.)

Przez budynek komunalny rozumie się budynek, w którym wszystkie lokale mieszkalne są własnością gminy.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 93% w przypadku projektów rewitalizacyjnych, 85% w przypadku pozostałych projektów. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może być wyższy niż 85% (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14 111 942,42 Euro.

 

Więcej informacji: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow