Od 28 czerwca jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 3 100 148,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=345