Od 17 czerwca jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem).

W projektach nieobjętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu. W przypadku projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji może zostać uzupełniony wkładem z budżetu państwa (dalej: BP). Udział środków BP w finansowaniu projektu nie może być wyższy niż 10% kosztów kwalifikowanych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 2 829 252,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=340